Handelsbetingelser

Salgs- og leveringsbetingelser for Matrix Outlet

Generelle oplysninger

Juridisk navn: Matrix Group ApS
Virksomhedsform: Anpartsselskab 
Adresse:  Jydekrogen 8
Postnr/By:  2625 Vallensbæk
E-mailadresse: info@matrixoutlet.dk
Telefonnummer: +45 70 25 55 22

CVR-nr.:  26 06 02 57
Bank: Jyske Bank
Kontonr.: 7241-0004100007
IBAN: DK8372410004100007
SWIFT-kode: JYBADKKK
Etableringsår:  2011


Generelle oplysninger

1. Gyldighed

Nærværende betingelser er gældende for salg af ydelser af enhver art, det være sig i form af fysiske leverancer, rene tjenesteydelser eller en kombination heraf, herunder salg af nyt og brugt, scener, kabelbakker, lys, lyd eller AV-apparater fra Matrix Group ApS, CVR-nr. 26060257, (herefter benævnt MG) til kunden, medmindre andet skriftligt er aftalt. Ved uoverensstemmelse af enhver art mellem nærværende betingelser og kundens handelsvilkår går nærværende forud for kundens handelsvilkår.

2. Tilbud

Afgiver MG et tilbud, der ikke angiver acceptfrist, bortfalder tilbuddet, såfremt accept ikke er kommet frem til MG senest 8 dage tilbuddets dato, eller inden, hvis MG sender meddelelse herom. Afgivne prisoverslag er kun vejledende og ej bindende for MG, uanset om sådanne overslag angives i et tilbud eller en ordrebekræftelse.

MG tager forbehold for prisjusteringer uden for vores kontrol.

3. Ordre

Ved ordreafgivning er kunden ansvarlig for, at der foreligger fyldestgørende oplysninger om kundens egne krav og ønsker til ydelsen.

Ordre afgivet inden kl. 14.00 ekspederes så vidt muligt samme dag og med levering den efterfølgende dag. Der tages forbehold for varer, som på bestillingstidspunktet, ikke forefindes på lager.

Hvis du ønsker at modtage en kopi af din ordrebekræftelse, kan du logge ind på din profil, eller sende en email til info@matrixsales.dk.

MG forbeholder sig ret til uden varsel at foretage nødvendige generelle ændringer i ydelser, der skal leveres, hvis det vurderes at være nødvendigt.

I tilfælde hvor kundens bestilling bliver afbrudt af tekniske årsager eller der sker andre afbrydelser i købsprocessen, forbeholder MG sig ret til efterfølgende at henvende sig til kunden pr. email, med henblik på at få afklaret årsagen til afbrydelsen. Dette for at kunne levere en fyldestgørende og tryg kundeservice.

Vi leverer dine varer i Danmark med GLS og DSV

Fragtprisen er pt.:

  • Op til 30 kg: kr. 80,-
  • (Palleforsendelse): kr. 300,- / pr palle

Fragtpriserne er ekskl. moms.

Leveringstiden er normalt 1-3 hverdage. 

4. Pris og betaling

Pris angives som udgangspunkt i danske kroner ekskl. moms, med mindre andet er aftalt. Kunden er forpligtet til indtil leveringen at acceptere ændringer i prisen som følge af dokumenterede forøgede omkostninger for MG, ændringer i valutakurser, told, skatter, afgifter, fragtpriser m.v. vedrørende den aftalte leverance. Montage, implementering, pakning og transport er ikke inkluderet, medmindre andet er aftalt særskilt.

Ved køb under kr. 2500, ekskl. moms tillægges et fakturagebyr på kr. 39,- plus moms. 

Handler du på vegne af en offentlig, eller en større privat virksomhed med et EAN-nummer, tillægges et EAN-gebyr kr. 40,- plus moms.

OBS: Hvis du placerer din ordre i MG’s webshop sparer du fakturagebyret.

MG modtager betaling med mobilepay og Dankort/VISA-Dankort på vores webshop. Betaling vil først blive trukket på din konto, når varen afsendes.

Hvis du ønsker at handle kontant kan dette ske via mobilepay.

 

MG bruger en godkendt betalingsserver, der krypterer alle dine kortoplysninger med SSL (Secure Socket Layer) protokol. Du kan kun bruge kreditkort udstedt i Danmark.

OBS. Ved bankoverførsel er du ikke beskyttet af indsigelsesordningen. Læs mere her

Såfremt leveringen udskydes på grund af kundens forhold (fordringshavermora), er kunden - medmindre MG skriftligt meddeler andet - alligevel forpligtet til at foretage enhver betaling til MG, som om levering var sket til aftalt tid.

Hvis betaling sker efter forfaldsdag, er MG berettiget til at beregne renter af den til enhver tid værende restgæld fra forfaldsdag med 2 % pr. påbegyndt måned, for forbrugere dog alene morarente i henhold til renteloven. Der opkræves tillige et rykkergebyr på kr. 100,00 pr. rykkerskrivelse.

Kunden er ikke berettiget til at modregne med eventuelle modkrav på MG, som ikke er skriftligt anerkendt af MG, og har ikke ret til at tilbageholde nogen del af købesummen på grund af modfordringer af nogen art. 

5. Ejendomsforbehold

MG forbeholder sig, med de begrænsninger der følger af ufravigelige retsregler, ejendomsretten til det solgte, indtil hele købesummen med tillæg af påløbne omkostninger er betalt.

Ved omdannelse eller bearbejdning af det solgte opretholdes ejendomsforbeholdet i videst muligt omfang, således at det omfatter den omdannede eller bearbejdede genstand i et omfang svarende til den værdi, det solgte repræsenterede ved salget.

6. Levering/risikoens overgang levering ab. MG adresse

Levering og dermed risikoens overgang til kunden sker altid, når leverancen forlader MG’s adresse, uanset om MG ved egne folk eller ved tredjemand i henhold til særskilt aftale med kunden bringer det solgte til kunden, og uanset om der er aftalt montering af det solgte, afleveringsforretning eller lignende ydelse.

Leveringstiden er fastsat af MG efter bedste skøn i overensstemmelse med de forhold, der foreligger ved tilbuddets fremsættelse/aftalens indgåelse. Medmindre andet udtrykkeligt aftales, betragtes en udskydelse af leveringstiden med op til 90 dage på grund af MG’s forhold i enhver henseende som rettidig levering, således at kunden ikke af den grund kan udøve nogen beføjelser over for MG. Ved forsinkelse herudover er kunden berettiget til at ophæve aftalen. Ophævelse er kundens eneste misligholdelsesbeføjelse og skal ske skriftligt. Kunden kan ikke rette noget erstatningskrav mod MG i tilfælde af forsinket eller manglende levering.

Såfremt forsinkelse ved levering skyldes, at MG er i en force majeure situation, som angivet i pkt. 8, udskydes leveringstiden med den tid, som hindringen varer, idet begge parter dog skal være berettiget til ansvarsfrit at ophæve aftalen, når hindringen har varet i mere end 90 dage.

MG skal uden ugrundet ophold meddele kunden ændringer i leveringstiden.

7. MG ansvar og kundens reklamation

Som kunde har du naturligvis ret til at reklamere over en vare, der har fejl eller mangler, som var til stede da risikoen for varen overgik til kunden. 

Reklamationen skal som udgangspunkt ske indenfor 14 dage, efter at en fejl eller mangel ved en vare er eller burde være opdaget og i alle tilfælde senest 30 dage fra da risikoen for varen overgik til kunden, i forbrugerkøb dog senest 2 år. 

Umiddelbart efter levering er kunden forpligtet til at foretage de nødvendige undersøgelser af det leverede. Ved for sen reklamation fortaber kunden samtlige mangelbeføjelser.

MG er ikke ansvarlig for projektering og/eller rådgivning overfor kunden medmindre, at der er indgået særskilt skriftlig aftale om sådan projektering/rådgivning. Vil kunden reklamere over ydelsen, er denne forpligtet til at gøre dette skriftligt overfor MG uden ugrundet ophold.

Forandring af eller indgreb i det solgte uden MG’s skriftlige samtykke fritager MG for ethvert ansvar.

Hvis der foreligger en mangel/beskadigelse ved det leverede, som MG er ansvarlig for, er MG altid berettiget til at afhjælpe og/eller foretage omlevering inden rimelig tid. Hvis afhjælpning og/eller omlevering sker, kan kunden ikke gøre yderligere krav gældende mod MG. Kundens mangelbeføjelser er begrænset til udelukkende at være (efter på MG’s frie valg) omlevering eller udbedring, hvis sådan kan foretages inden rimelig tid, eller ret til returnering af varen mod refusion af købesummen for samme.  

8. Ansvarsbegrænsninger

Billeder og produktbeskrivelser

Der tages forbehold for afvigelser mellem de viste billeder, og det faktiske udseende af enkelte produkter.

Der tages forbehold for fejl og mangler i produktbeskrivelser.

(For nøjagtig produktbeskrivelse henvises til producentens hjemmeside - varenavne i MG’s webshop svarer almindelig vis til producenternes varenavne).

MG fraskriver sig eksplicit ansvar for og hæfter således ikke for driftstab, avancetab, kunders meromkostninger eller andre indirekte tab i anledning af aftalen, herunder indirekte tab, der opstår som følge af forsinkelse eller mangler ved det solgte. MG fraskriver sig endvidere eksplicit ethvert ansvar for skade og tab vedr. ting, som MG’s varer er gjort til en del af, er opblandet, indarbejdet eller sammenføjet med. 

MG er ikke ansvarlig for indtræden af begivenheder, der sædvanligvis vil blive karakteriseret som force majeure, uanset om force majeure indtræder hos MG selv eller hos en af MG anvendt underleverandør.

9. Returnering og fortrydelsesret for forbrugere

Du har som forbruger 14 dages fortrydelsesret, når du handler hos os via vor webshop.

Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget din vare, eller får den sidste vare i fysisk besiddelse, når det drejer sig om en aftale om flere forskellige varer, som er bestilt i én ordre, og som leveres enkeltvis. 

Består varen af flere partier eller dele, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får det sidste parti, eller den sidste del i fysisk besiddelse.

Drejer det sig om en aftale om regelmæssig levering af varer over en bestemt periode, udløber fortrydelsesfristen 14 dage efter den dag, du får den første vare i fysisk besiddelse.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen skal gives til info@matrixsales.dk / +45 70 25 55 22 eller ved at benytte standardfortrydelsesformularen. I din meddelelse skal du gøre os tydeligt opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret. 

Du kan ikke fortryde ved blot at nægte modtagelse af varen uden samtidig at give os tydelig meddelelse om dette.

I de tilfælde hvor kunden er berettiget til at ophæve handlen, eller såfremt det solgte returneres til MG med henblik på ombytning eller afhjælpning af mangler, skal det solgte fremsendes til MG i original emballage og for kundens regning og risiko. I det omfang MG påføres forsendelsesomkostninger m.v., er MG berettiget til at kræve disse refunderet af kunden og modregne disse i kundens eventuelle krav mod MG. Efter afsluttet reparation eller ved ombytning er kunden forpligtet til for egen regning og risiko at afhente den reparerede eller ombyttede genstand hos MG.

10. Immaterielle rettigheder

MG eller producenten af den solgte vare har alle immaterielle ejendomsrettigheder til leverede immaterielle ydelser, herunder men ikke begrænset til alle ophavsrettigheder. MG bevarer ligeledes alle immaterielle ejendomsretter til samtlige af MG i forbindelse med ydelsen anvendte og af MG udviklede programmer, modeller, procesmetoder samt andre lignende værktøjer.

Elektronisk lagrede materialer og andre til brug for en leverance udarbejdede værktøjer kan derfor ikke forlanges udleveret af kunden.

Kunden opnår ved leveringen af immaterielle ydelser således udelukkende en ikke eksklusiv brugsret til det leverede. Kunden forpligter sig til ikke at kopiere og/eller distribuere det leverede, herunder tegninger, specifikationer mm. MG må frit genanvende den viden og de erfaringer, der opnås ved aftalens opfyldelse, ligesom værktøjerne, der må være udviklet i forbindelse hermed, må genanvendes.

MG beholder således også alle ejendomsrettigheder til tegninger, specifikationer o.l.

Ejendomsretten til alle leverancer tilkommer MG, indtil den fulde købesum inklusiv eventuelle omkostninger og renter er betalt.

11. Produktansvar mv.

For produktansvar gælder de til enhver tid gældende ufravigelige regler i dansk ret, mens enhver form for andet produktansvar i videst muligt omfang fraskrives, og mens kunden skal friholde og skadesløsholde MG for samme. MG påtager sig ikke noget ansvar for tingsskade forvoldt af ydelser leveret til kunden fra MG, uanset af hvilken karakter, undtaget hvor der undtagelsesvist måtte være tale om ufravigeligt produktansvar i forbindelse med forbrugersalg fra MG til kunden. 

MG påtager sig ikke et ansvar for virus-/ormeskader eller anden sammenlignelig skadevirkning på kundens eller tredjemands hard- og /eller software, der hidrører fra MG udleveret software, instruktioner eller dokumentation samt korrespondance og udveksling af information via emails eller anden til kundens brug udleveret elektronisk materiale.

Såfremt, der ikke er udvist grov uagtsomhed eller forsæt fra MG side, fortaber kunden endvidere (bortset fra i forbrugersalg fra MG) sin regresret overfor MG i tilfælde af tredjemands fremsættelse af krav overfor kunden som følge af tingsskade forvoldt af ydelserne leveret til kunden.

12. Transport af rettigheder og pligter

MG er berettiget til at overdrage samtlige rettigheder og pligter i henhold til aftalen til tredjemand uden accept fra kunden.

13. Tvistigheder

Enhver uoverensstemmelse mellem parterne afgøres efter dansk ret (med undtagelse af de danske internationale lovvalgsregler og den Internationale løsørekøbslov) mens der som eksklusivt værneting er aftalt retten i Glostrup som første instans med normal ret til appel. 

14. Persondatapolitik

For at du kan indgå aftale med os, har vi brug for følgende oplysninger:

Navn, adresse, tlf.nr, e-mailadresse og for virksomheder gyldigt CVR-nummer.

Vi foretager registreringen af dine personoplysninger med det formål at kunne levere varen til dig.

Personoplysningerne registreres hos MG. Dine oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjemand.

Som registreret hos MG, har du altid ret til at gøre indsigelse mod registreringen. Du har også ret til indsigt i hvilke oplysninger, der er registreret om dig. Disse rettigheder har du efter persondataloven og henvendelse i forbindelse hermed rettes til: info@matrixsales.dk.

Link til Matrix Group Persondata politik

15. Cookies

På Matrixsales.dk anvendes cookies med det formål at optimere websitet og dets funktionalitet, og dermed gøre besøget så nemt som muligt for dig. 

Du kan til enhver tid slette cookies fra din computer, hvordan afhænger af din browser.

Du kan se mere om anvendelse af cookies her Link til Matrix Group Cookie information og politik

 

 


Handelsbetingelserne er senest opdateret den 20/12 2023